Yap覺m Aamas覺nda

Bu b繹l羹m yap覺m aamas覺ndad覺r.

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

2012 YILI SODES UYGULAMA USUL VE ESASLARI

B襤R襤NC襤 BLM: Ama癟, Kapsam, Dayanak ve Tan覺mlar

Ama癟

Madde 1 - (1) Bu Usul ve Esaslar覺n amac覺; beeri sermayenin gelitirilmesi ve toplumsal b羹t羹nlemenin salanmas覺na y繹nelik Sosyal Destek Program覺n覺n (SODES) uygulanmas覺, koordinasyonu ve izlenmesine ilikin usul ve esaslar覺 d羹zenlemektir.

Kapsam

Madde 2 - (1) Bu Usul ve Esaslar; 繹ncelikle G羹neydou Anadolu Projesi (GAP) ve Dou Anadolu Projesi (DAP) kapsam覺ndaki iller olmak 羹zere Kalk覺nma Bakanl覺覺 taraf覺ndan belirlenecek illerdeki valiliklerin, il/il癟e 繹zel idarelerinin, kamu kurulular覺n覺n, kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺n覺n, belediyelerin, mahalli idare birliklerinin, 羹niversitelerin ve sivil toplum kurulular覺n覺n istihdam, sosyal i癟erme, k羹lt羹r, sanat ve spor alan覺ndaki projelerine tahsis edilecek 繹denein harcanmas覺, izlenmesi, deerlendirilmesi ve denetlenmesine dair h羹k羹mleri kapsar.

Dayanak

Madde 3 - (1) Bu Usul ve Esaslar, 641 say覺l覺 Kalk覺nma Bakanl覺覺n覺n Tekilat ve G繹revleri Hakk覺nda Kanun H羹km羹nde Kararnamenin 2. maddesinin k bendi ile 6260 say覺l覺 2012 y覺l覺 Merkezi Y繹netim B羹t癟e Kanununa ekli (E) iaretli cetvelin 17. maddesine ve 5442 say覺l覺 襤l 襤daresi Kanununun 9. maddesine dayan覺larak haz覺rlanm覺t覺r.

Tan覺mlar

Madde 4 - (1) Bu Usul ve Esaslarda ge癟en;

a) Sosyal Destek Program覺 (SODES): Uyguland覺覺 illerde, yerel dinamikleri harekete ge癟irerek yoksulluk, g繹癟 ve kentlemeden kaynaklanan sosyal sorunlar覺 gidermek, deien sosyal yap覺n覺n ortaya 癟覺kard覺覺 ihtiya癟lara kar覺l覺k vermek, toplumsal dayan覺ma ve b羹t羹nlemeyi g羹癟lendirmek, toplumun dezavantajl覺 kesimlerinin ekonomik ve sosyal hayata daha aktif kat覺lmalar覺n覺 salamak amac覺yla, istihdam, sosyal i癟erme ve k羹lt羹r, sanat ve spor alanlar覺ndaki projeleri destekleyen program覺,

b) Sivil Toplum Kurulular覺: Program kapsam覺ndaki b繹lgede faaliyet g繹steren ve son bavuru tarihinden en az bir y覺l 繹nce kurulmu bulunan sivil toplum kurulular覺n覺,

c) Bakanl覺k Kalk覺nma Bakanl覺覺n覺,

d) Proje Koordinasyon Birimi: Program kapsam覺nda sunulan proje tekliflerinin 繹n deerlendirmesini yapan; projelerin yerel d羹zeyde tan覺t覺m覺, uygulanmas覺, koordinasyonu ve izlenmesinden sorumlu olan valilikler b羹nyesinde kurulan birimleri,

e) denek: SODES kapsam覺ndaki projeleri desteklemek amac覺yla Bakanl覺k b羹t癟esinden valiliklere aktar覺lan 繹denei,

f) Ayni Sermaye Destei: 襤stihdam projeleri kapsam覺nda mesleki eitim alan kiilerden kendi iini kurmak isteyenlere, ihtiya癟 duyaca覺 ekipmanlar覺n al覺m覺nda kullanmalar覺 i癟in salanacak 繹denei,

g) SODES Bilgi Sistemi (SODES-B襤S): SODES kapsam覺ndaki projelerin elektronik ortamda al覺nmas覺, deerlendirilmesi, izlenmesi ve raporlanmas覺 gibi s羹re癟lerin tamam覺n覺 kapsayan bilgi sistemini,

h) Proje Y羹r羹t羹c羹s羹: Proje teklifi Bakanl覺k taraf覺ndan kabul edilen ve s繹z konusu projeyi y羹r羹tmekle sorumlu kurum ve kuruluu

ifade eder.

襤K襤NC襤 BLM: Genel Esaslar

Desteklenecek Proje T羹rleri

Madde 5 - (1) SODES kapsam覺nda aa覺da belirtilen proje t羹rleri desteklenir:

a) Sosyal i癟erme projeleri,

b) 襤stihdam projeleri,

c) K羹lt羹r, sanat ve spor projeleri,

d) Kurumsal kapasite gelitirme 繹denei.

(2) Sosyal i癟erme konusunda haz覺rlanacak projeler; ilgili ilde yoksulluun azalt覺lmas覺, sosyal yard覺m alan yoksul kesimin kendi ge癟imini temin edecek duruma getirilmesine destek olunmas覺, yal覺, 繹z羹rl羹, kad覺n ve 癟ocuklar gibi toplumun 繹ncelikli kesimlerinin yaam standartlar覺n覺n y羹kseltilmesi, bunlara g繹t羹r羹len hizmetlerin kalitesinin art覺r覺lmas覺 ve toplumsal b羹t羹nlemenin salanmas覺 amac覺na y繹nelik projelerdir.

(3) 襤stihdam konusunda haz覺rlanacak projeler; ilgili ilde istihdam edilebilirliin art覺r覺lmas覺, ildeki ihtiya癟lara uygun alanlarda nitelikli ig羹c羹n羹n yetitirilmesi, mesleki bilgi ve becerilerin gelitirilmesi ve kendi iini kurabileceklere destek olunmas覺na y繹nelik projelerdir.

(4) K羹lt羹r, sanat ve spor konular覺nda haz覺rlanacak projeler; ilgili ilde toplumun ihtiya癟 duyduu k羹lt羹rel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin gelitirilmesi ile 繹zellikle 癟ocuklar覺n ve gen癟lerin bu t羹r faaliyetlerden yararland覺r覺lmas覺na ve y繹nlendirilmesine y繹nelik projelerdir.

(5) Kurumsal kapasite gelitirme 繹denei, Ek Ide yer alan kurallar 癟er癟evesinde, proje koordinasyon birimlerinin faaliyetlerini etkin bir ekilde ger癟ekletirebilmeleri amac覺yla Bakanl覺k taraf覺ndan valiliklere tahsis edilen 繹denektir. S繹z konusu 繹denein tutar覺 ilde desteklenmesi uygun g繹r羹len projelerin tutar覺na bal覺 olarak Bakanl覺k taraf覺ndan belirlenir.

(6) SODES 繹deneinin proje t羹rlerine g繹re da覺l覺m覺 Bakanl覺k taraf覺ndan belirlenir.

Proje Bavurusu Yapabilecek Kurulular

Madde 6- (1) SODES kapsam覺nda aa覺daki kurulular proje bavurusu yapabileceklerdir.

a) Kamu kurulular覺,

b) 襤l/il癟e 繹zel idareleri,

c) Belediyeler,

d) Mahalli idare birlikleri,

e) niversiteler,

f) Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺,

g) Sivil toplum kurulular覺.

(2) Okul, halk eitim merkezi, k羹t羹phane, gen癟lik merkezi, 癟ocuk yuvas覺, huzurevi gibi kamu kurulular覺n覺n proje teklifleri bal覺 bulunduklar覺 il ve il癟e m羹d羹rl羹kleri taraf覺ndan yap覺l覺r ve kabul edilmeleri halinde bunlar taraf覺ndan y羹r羹t羹l羹r.

(3) Valilikler taraf覺ndan Bakanl覺a teklif edilecek projelerin toplam b羹t癟esinin en az y羹zde 25i kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺 ile sivil toplum kurulular覺 taraf覺ndan haz覺rlanan projelerden oluur.

Projelerin S羹resi ve B羹t癟e B羹y羹kl羹羹

Madde 7 (1) Bu Usul ve Esaslar kapsam覺nda desteklenen projelerin s羹resi, s繹zleme imza tarihinden itibaren en fazla bir y覺ld覺r. Projenin 癟eitli nedenlerle 繹ng繹r羹len s羹rede tamamlanamamas覺 durumunda proje y羹r羹t羹c羹s羹 Valilik makam覺na tamamlanamama nedenlerini yaz覺l覺 olarak bildirerek projenin biti tarihinden ge癟erli olmak 羹zere en fazla 羹癟 aya kadar ek s羹re talep edebilir. Ek s羹re, valiliin uygun g繹rmesi durumunda bir defaya mahsus olmak 羹zere verilebilir.

(2) Bu Usul ve Esaslar kapsam覺nda teklif edilecek projelerin SODES destek tutar覺n覺n b羹t癟e b羹y羹kl羹羹n羹n alt s覺n覺r覺 60.000 TL, 羹st s覺n覺r覺 ise 600.000 TLdir.

(3) Projeye tahsis edilen 繹denein tamam覺n覺n s羹resi i癟inde harcanamamas覺 halinde harcanamayan k覺s覺m valilik SODES hesab覺nda kal覺r. Valilik SODES Hesab覺nda kalan miktar, bir sonraki uygulama d繹neminde SODES projeleri i癟in Bakanl覺k taraf覺ndan valilie tahsis edilecek 繹denekten d羹羹l羹r.

(4) Genel b羹t癟e kapsam覺nda yer alan kamu idareleri projelere e finansman katk覺s覺 salamazlar.

(5) SODES destek tutar覺n覺n proje hesab覺na yat覺r覺labilmesi i癟in e finansman tutar覺n覺n proje hesab覺na yat覺r覺ld覺覺n覺 g繹sterir banka dekontunun valilie teslimi gereklidir. Proje harcamalar覺n覺n proje fiinde 繹ng繹r羹len b羹t癟eden daha d羹羹k oranda ger癟eklemesi durumunda ayn覺 oranda e finansman miktar覺 proje y羹r羹t羹c羹s羹ne iade edilir.

Desteklenecek Projelerin Se癟imi

Madde 8 (1) Desteklenecek projelerin se癟iminde;

a)D繹rd羹nc羹 maddede yer alan SODES tan覺m覺ndaki ama癟lara uygunluk,

b) S羹rd羹r羹lebilirlik,

c) Projenin amac覺, faaliyetleri ile b羹t癟esi aras覺ndaki tutarl覺l覺k,

d) Projeyi 繹neren kuruluun proje y羹r羹tme kapasitesi,

e) Projenin hedef gruplar 羹zerinde yarataca覺 etkiler,

f) Proje hedef kitlesinin genilii,

g) 襤lin 繹ncelikleri ve

h) E finansman oran覺.

g繹z 繹n羹nde bulundurulur.

(2) Sivil toplum kurulular覺 aras覺nda rekabet edebilirlii ve f覺rsat eitliini salamak 羹zere, bu kurulular il baz覺nda en fazla iki proje teklif edebilir ve deerlendirme sonucunda bu projelerden en fazla bir proje kabul edilebilir. Ancak, 6. maddenin 3. f覺kras覺nda belirtilen y羹zde 25lik limitin dolmamas覺 durumunda ikinci proje de kabul edilebilir.

(3) Daha 繹nce SODES kapsam覺nda proje uygulamayan kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺 ile sivil toplum kurulular覺na 繹ncelik verilecektir.

(4) Bakanl覺k proje teklif 癟ar覺s覺n覺 Valiliklere yaz覺 ile bildirir ve Bakanl覺k internet sitesinden kamuoyuna duyurur.

(5) Proje teklifleri kurulularca SODES-B襤S arac覺l覺覺yla Valiliklere sunulur.

(6) Valilikler, birinci f覺krada yer alan ilkeler 癟er癟evesinde deerlendirerek uygun g繹rd羹kleri proje tekliflerini hem SODES-B襤S hem resmi yaz覺yla Bakanl覺a bildirir. G繹nderilen proje tekliflerinin elektronik ve yaz覺l覺 n羹shalar覺 aras覺nda fark olmas覺 halinde ilgili teklifler deerlendirmeye al覺nmaz.

(7) Valiliklerden Bakanl覺a bildirilen proje teklifleri, deerlendirildikten sonra desteklenecek projeler ve 繹denek miktarlar覺 tespit edilir. Desteklenecek projeler Bakanl覺k taraf覺ndan hem SODES-B襤S hem resmi yaz覺yla Valilie bildirilir ve Bakanl覺k internet sitesinden kamuoyuna duyurulur.

Projelere deneklerin Aktar覺lmas覺

Madde 9 - (1) Desteklenen projelerin 繹deneklerinin kullan覺labilmesi i癟in valilikler, Kamu Haznedarl覺覺 Genel Teblii 癟er癟evesindeki bankalardan birinde SODES i癟in ayr覺 bir hesap a癟t覺r覺rlar. A癟t覺r覺lan hesaplara ilikin bilgiler Bakanl覺a iletilir. Bakanl覺k, desteklenmesi uygun g繹r羹len projelerin 繹deneklerini bu hesaba aktar覺r.

(2) Projenin kabul edilmesini m羹teakip Ek IIte yer alan SODES Finansman S繹zlemesi 癟er癟evesinde proje y羹r羹t羹c羹s羹 ile valilik aras覺nda yap覺lan s繹zleme h羹k羹mleri 癟er癟evesinde proje i癟in tahsis edilen 繹denek valinin onay覺yla proje hesab覺na aktar覺l覺r.

(3) Bankaya aktar覺lan 繹denein proje y羹r羹t羹c羹leri taraf覺ndan kullan覺m覺 bu Usul ve Esaslarda yer alan h羹k羹mlere g繹re yap覺l覺r. Aktar覺lan 繹denekler proje amac覺 d覺覺nda kullan覺lamaz.

(4) Valilik SODES hesaplar覺ndaki 繹denek bakiyeleri, Valilikler taraf覺ndan SODES-B襤S arac覺l覺覺yla Aral覺k, Nisan ve Austos aylar覺 sonunda Bakanl覺a bildirilir. Valilik SODES hesab覺nda y覺lsonunda kalan tutar, valiliklere bir sonraki y覺l SODES projeleri i癟in aktar覺lacak 繹denekten d羹羹l羹r.

Valilerin G繹rev, Yetki ve Sorumluluklar覺

Madde 10 (1) Vali SODES kapsam覺nda aa覺da s覺ralanan g繹revleri y羹r羹tmekle yetkili ve sorumludur:

a) Valiliklere iletilen proje bavurular覺n覺n 繹n incelemelerini yapmak,

b) Projelerin kabul edilmesini m羹teakip 15 g羹n i癟erisinde proje y羹r羹t羹c羹leriyle Ek IIdeki SODES Finansman S繹zlemesi 癟er癟evesinde s繹zleme imzalamak,

c) Projelere yap覺lacak 繹demeleri bu Usul ve Esaslardaki h羹k羹mler 癟er癟evesinde ger癟ekletirmek,

d) S繹z konusu projelerin idari ve mali denetimini yapmak,

e) S繹z konusu projeler ile ilgili her t羹rl羹 sekretarya hizmetini ve arivleme ilemlerini yapmak,

f) SODES kapsam覺ndaki projeler i癟in ilde yap覺lacak ihalelere g繹zlemci olarak kat覺lmak,

g) 襤l d羹zeyinde benzer alanlarda y羹r羹t羹len dier projeleri takip ederek projelerin tamamlay覺c覺l覺覺n覺 salamak,

h) 襤lin ihtiya癟lar覺 dorultusunda ilgili kurulular覺 ve kamuoyunu proje haz覺rlamaya y繹nlendirmek 羹zere bilgilendirmek ve SODESin tan覺t覺m覺n覺 yapmak,

i) Projelerin geliimiyle ilgili proje y羹r羹t羹c羹leri taraf覺ndan SODES-B襤Se girilen bilgilerin doruluunu kontrol ederek Bakanl覺a bildirmek,

j) SODES hesap bakiyesini SODES-B襤S arac覺l覺覺yla Bakanl覺a bildirmek,

k) Bakanl覺k taraf覺ndan istenilen bilgi ve belgeleri temin etmek,

l) SODES kapsam覺nda bug羹ne kadar al覺nan demirbalar覺n envanterini 30 Haziran tarihine kadar Bakanl覺a g繹ndermek,

m) Proje y羹r羹t羹c羹leri aras覺nda her t羹rl羹 koordinasyonu ve ibirliini salamak,

(2) Valiler taraf覺ndan, yukar覺da s覺ralanan i ve ilemleri ger癟ekletirmek amac覺yla ayr覺 bir proje koordinasyon birimi oluturulur. Bu birim; valinin SODESten sorumlu olarak g繹revlendirdii vali yard覺mc覺s覺n覺n koordinat繹rl羹羹nde, proje y繹netimi konusunda tecr羹beli ve Ek IIIte belirtilen asgari nitelikleri ta覺yan personelden oluur.

Proje Y羹r羹t羹c羹lerinin G繹rev, Yetki ve Sorumluluklar覺

Madde 11- (1) Proje y羹r羹t羹c羹lerinin g繹rev, yetki ve sorumluluklar覺 unlard覺r:

a) Projelerin kabul edilmesini m羹teakip 15 g羹n i癟erisinde Valilikle Ek IIdeki SODES Finansman S繹zlemesi 癟er癟evesinde s繹zleme imzalamak,

b) Desteklenen projelerin 繹deneklerinin kullan覺labilmesi i癟in Kamu Haznedarl覺覺 Genel Teblii 癟er癟evesindeki bankalardan birinde SODES i癟in ayr覺 bir hesap a癟t覺rmak,

c) Projeyi ama癟lar覺na uygun olarak y羹r羹tmek ve sonu癟land覺rmak,

d) Gerekmesi halinde, projeye ortak olan kurulularla ortakl覺k beyannamesi ve gerekli protokolleri imzalamak,

e) Projede sorun yaanmas覺 halinde durumu Valilie derhal bildirmek,

f) Proje harcamalar覺n覺 s繹zlemeye ve bu Usul ve Esaslara g繹re yapmak; harcamalarla ilgili 14. maddenin 3. f覺kras覺nda say覺lan belgeleri haz覺rlamak, Valilie sunmak ve 5 y覺l s羹reyle saklamak,

g) Proje izlenme ve denetlenmesi esnas覺nda Valiliin talep edecei her t羹rl羹 bilgi ve belgeyi salamak ve proje gelimelerine ilikin bilgileri SODES-B襤Se girmek,

h) Proje balang覺c覺 ve sonunda kamuoyunu proje ama癟lar覺, faaliyetleri ve sonu癟lar覺 hakk覺nda bilgilendirmek,

i) Proje ihale ilanlar覺n覺 en az bir hafta 繹nceden valilik internet sitesinden yay覺nlamak,

j) Hizmet akdine dayan覺larak istihdam edilecek kiilerin ie balama ve ayr覺lma bilgisini valilie bildirmek,

k) Proje kapsam覺ndaki eitimleri verecek olan eitmenlerin s繹z konusu eitimler konusundaki yeterliliini g繹sterir belgeyi, projenin balang覺c覺nda Valilie sunmak,

l) Projenin uygulanmas覺 safhas覺nda i sal覺覺 ve g羹venliine ilikin her t羹rl羹 繹nlemi almak,

m) Mesleki eitim faaliyeti i癟eren projelerde, Milli Eitim Bakanl覺覺 ve 襤KURla ibirlii yapmak suretiyle kursiyerlere ig羹c羹 piyasas覺nda ge癟erlilii olan bir sertifika verilmesini salamak,

n) Mesleki eitim kurslar覺na ve toplum yarar覺na 癟al覺ma programlar覺na kat覺lan kiilerin 襤KURa kay覺tlar覺n覺n yap覺lmas覺n覺 salamak.

(2) Proje y羹r羹t羹c羹s羹, projenin y羹r羹t羹lmesi esnas覺nda ya da projenin bir sonucu olarak sebep olabilecei her t羹rl羹 zarardan 羹癟羹nc羹 kiilere kar覺 tek ba覺na sorumlu olmay覺 kabul eder.

(3) Proje y羹r羹t羹c羹s羹; kendisi veya 癟al覺anlar覺 taraf覺ndan yap覺lan bir hukuka ayk覺r覺l覺k veya 羹癟羹nc羹 kiilerin haklar覺n覺n ihlali nedeniyle ortaya 癟覺kabilecek tazminat talebi veya davalarla ilgili olarak, Bakanl覺覺 her t羹rl羹 sorumluluun d覺覺nda tutar.

Proje Harcamalar覺

Madde 12- (1) SODES kapsam覺ndaki projelerde desteklenmesi uygun g繹r羹len harcamalar:

a) Personel giderleri, mesleki eitim kursiyerlerine yap覺lacak 繹demeler, toplum yarar覺na 癟al覺ma programlar覺nda istihdam edilecek kiilere yap覺lacak 繹demeler (Kamu g繹revlilerine yap覺lacak 繹demeler 6260 say覺l覺 2012 y覺l覺 Merkezi Y繹netim B羹t癟e Kanununun, 657 say覺l覺 Devlet Memurlar覺 Kanununun ve kamu personelinin tabi olduu dier mevzuat覺n ilgili h羹k羹mleri 癟er癟evesinde olacakt覺r),

b) Yolculuk giderleri,

c) G羹ndelik giderler (Maliye Bakanl覺覺n覺n her y覺l i癟in belirledii harc覺rah kanunu uyar覺nca verilecek g羹ndelik ve tazminat tutarlar覺n覺 g繹sterir cetvel de yer alan memur ve hizmetliler bal覺覺 alt覺nda, ayl覺k/kadro derecesi 1-4 olanlar i癟in 繹ng繹r羹len tutar覺n 羹癟 kat覺n覺 amayacak ekilde belirlenmelidir. Kamu g繹revlilerine yap覺lacak g羹ndelik 繹demeleri 6260 say覺l覺 2012 y覺l覺 Merkezi Y繹netim B羹t癟e Kanununun ilgili h羹k羹mleri 癟er癟evesinde olacakt覺r),

d) Ekipman ve hizmet (eitim, nakliye, kira vb.) sat覺n alma maliyetleri,

e) Sarf malzemeleri maliyetleri,

f) Taeron maliyetleri (yay覺n bas覺m, etkinlik organizasyonu vb.),

g) Projenin uygulanmas覺 i癟in mutlaka gerekli olan ancak yeni bina inaat覺 ve inaat覺 devam eden binan覺n tamamlanmas覺 hari癟 inaat ileri (癟ocuk park覺, semt sahas覺, hal覺 saha, tadilat giderleri vb.),

h) Mali hizmet giderleri (繹zellikle havale, sigorta, banka, ihale ve ilan maliyetleri, iveren SGK pay覺 vb.),

i) Elektrik, su, telefon vb. idari giderler,

j) Mikro kredi projeleri kapsam覺nda yap覺lacak 繹demeler,

k) Ayni sermaye destei kapsam覺nda kar覺lanan 繹demeler.

Proje Harcamalar覺na 襤likin zel H羹k羹mler

Madde 13- (1) Proje koordinat繹r羹ne ilikin h羹k羹mler:

a) Proje koordinat繹r羹 en az lise mezunu olmal覺d覺r.

b) Koordinat繹r olarak g繹rev yapacak en fazla bir personele ayl覺k en fazla net 400 TL tutar覺nda 繹deme yap覺labilir.

c) Proje koordinat繹r羹 sadece bir projeden koordinat繹r 羹creti alabilir. Proje koordinat繹r羹 sorumlu olduu projeden koordinat繹r 羹creti d覺覺nda baka bir 羹cret alamaz.

d) Herhangi bir sosyal g羹vencesi olmayan kii proje koordinat繹r羹 olamaz.

(2) Proje koordinat繹r羹n羹n d覺覺nda projelerde tam zamanl覺 (haftada en az 30 saat) olarak 癟al覺acak personele 繹denecek 羹cret br羹t asgari 羹cretin iki kat覺n覺, yar覺 zamanl覺 olarak (haftada 30 saatten az) 癟al覺acak personele 繹denecek 羹cret ise br羹t asgari 羹creti ge癟emez. Kamuda g繹revli personeller projelerde tam zamanl覺 veya yar覺 zamanl覺 idari destek personeli olarak g繹rev alamazlar.

(3) Vali yard覺mc覺lar覺, kaymakamlar ve bavuru sahibi kurumun bakan覺 projelerden hi癟bir ad alt覺nda 羹cret alamaz.

(4) Proje y羹r羹t羹c羹s羹n羹n, proje d覺覺ndaki faaliyetlerini y羹r羹tt羹羹 mekanlar覺n kira, elektrik, su vb. giderleri SODES kapsam覺nda 繹denmez.

(5) Gezici sinema ve gezici k羹t羹phane faaliyetleri d覺覺nda ta覺t al覺m覺 yap覺lamaz.

(6) Kii ba覺 en fazla 5.000 TL tutar覺nda ayni sermaye destei salanabilir. S繹z konusu destek kadar e finansman ilgili kii taraf覺ndan salan覺r.

(7) Mikro kredi projelerinde, kredilerin geri 繹demesi sonras覺nda, ilem maliyetleri d羹羹ld羹kten sonra proje hesab覺nda kalan tutar, sadece yeni mikro kredi da覺t覺mlar覺 i癟in kullan覺l覺r.

(8) Mesleki eitim kursiyerlerine, 襤KUR taraf覺ndan verilen mesleki eitim kurslar覺ndaki g羹nl羹k kursiyer har癟l覺覺 kadar har癟l覺k 繹denebilir.

(9) Toplum yarar覺na 癟al覺ma programlar覺 kapsam覺nda istihdam edilecek kiilere program s羹resince asgari 羹cret 羹zerinden 癟al覺ma s羹resine g繹re hesap edilecek 羹cretten 繹deme yap覺l覺r.

(10) Projeye ait banka hesab覺nda oluan faiz ve benzeri gelirler proje y羹r羹t羹c羹s羹 taraf覺ndan kullan覺lamaz ve projenin tamamlanmas覺n覺 m羹teakip Valilik hesab覺na aktar覺l覺r.

(11) Sat覺n alma ilemleri proje y羹r羹t羹c羹s羹n羹n tabi olduu mevzuat h羹k羹mleri 癟er癟evesinde ger癟ekletirilir. Kamu kurumu niteliindeki meslek kurulular覺 ile sivil toplum kurulular覺nca y羹r羹t羹lecek projelerde dorudan temin usul羹 uygulan覺r ve Ek IVte yer alan h羹k羹mlere uyulur.

(12) Proje kapsam覺ndaki harcamalar, belgelenebilmesi amac覺yla oluturulacak banka hesaplar覺 羹zerinden ger癟ekletirilir.

(13) Kalk覺nma Bakanl覺覺 taraf覺ndan desteklenmek 羹zere belirlenen projelerin b羹t癟e kalemlerindeki birim maliyetler g繹sterge niteliinde olup, bu harcamalar覺n makul olan en d羹羹k fiyattan ger癟ekletirilmesinde Valilik her t羹rl羹 yetki ve sorumlulua sahiptir.

Proje Harcamalar覺n覺n Muhasebeletirilmesi

Madde 14- (1) Proje y羹r羹t羹c羹s羹 projeye ilikin hesaplar覺 kendi muhasebe sistemine uygun olarak tutar.

(2) Her proje i癟in ayr覺 hesap tutulur ve projenin t羹m gelir ve giderleri, tahakkuk eden faizler de dahil olmak 羹zere, ayr覺nt覺l覺 olarak bu hesaplarda g繹sterilir.

(3) Proje y羹r羹t羹c羹s羹 yap覺lan giderlere ilikin aa覺daki belgeleri haz覺rlar ve saklar.

a) Projeye ilikin muhasebe kay覺tlar覺,

b) Teknik ve idari artname, fiyat teklifleri ve fiyat arat覺rmas覺 raporu vb. sat覺n alma ilemlerine ilikin belgeler,

c) Sipari formlar覺 ve s繹zlemeler gibi taahh羹tlerin belgeleri,

d) Tedarik癟ilerden al覺nan teslim-tesell羹m makbuzu t羹r羹nde belgeler,

e) Bir iin tamamland覺覺n覺 kan覺tlayan ibraname t羹r羹 belgeler,

f) Bir hizmet veya mal al覺m覺n覺 ispatlayan makbuz ve fatura t羹r羹 belgeler,

g) 襤 s繹zlemeleri, maa bordrolar覺 ve sosyal g羹venlik prim belgeleri gibi personele ilikin kay覺tlar.

(4) Yap覺lan giderlere ilikin belgeler proje y羹r羹t羹c羹s羹 kurumun sorumlu amirince belirlenecek 3 kiilik bir komisyon taraf覺ndan onaylan覺r. Bu belgeler proje dosyas覺nda saklanarak, istenmesi durumunda Valilie veya dier yetkili kurumlara ibraz edilir.

Projelerde Y覺l 襤癟inde Yap覺lacak Deiiklikler

Madde 15 - (1) Projenin ama癟lar覺 ve faaliyetlerinde deiiklik yap覺lamaz. Uygulama imkan覺 ortadan kalkan faaliyetler valinin izniyle iptal edilebilir. Proje b羹t癟esinin imkan vermesi halinde, valinin izniyle, proje ama癟lar覺na uygun yeni faaliyetler eklenebilir. Projelerde valiliklerce y覺l i癟inde yap覺lacak deiiklik say覺s覺 羹癟羹 ge癟emez.

(2) Projelerin uygulama yeri ve s羹resinde valinin izniyle deiiklik yap覺labilir.

(3) Valiliin SODES hesab覺nda yeterli 繹denek olmas覺 halinde, acil ve zorunlu hallerde valilik y覺l i癟erisinde Bakanl覺a yeni proje teklifinde bulunabilir. Teklif edilen projeler Bakanl覺k taraf覺ndan 8. madde 癟er癟evesinde deerlendirilerek karara balan覺r.

(4) Projenin b羹t癟e kalemleri aras覺nda valinin izniyle aktarma yap覺labilir. Ayn覺 b羹t癟e kalemleri i癟erisinde, b羹t癟e kalemi toplam tutar覺n覺n y羹zde 20sine kadar olan deiiklikler, valilie bilgi vermek kayd覺yla proje y羹r羹t羹c羹s羹 taraf覺ndan yap覺labilir.

(5) Projelerde proje b羹t癟esini aacak ekilde 繹ng繹r羹lmeyen bir tak覺m giderlerin ortaya 癟覺kmas覺 durumlar覺nda, valiliin SODES hesab覺nda yeterli 繹denek olmas覺 halinde, valilik taraf覺ndan projeye ek 繹denek salanabilir. Aktar覺lacak ek 繹denek miktar覺 projeye salanan SODES destek tutar覺n覺n %30unu aamaz.

(6) Projelerin ger癟ekleen maliyetlerinin proje b羹t癟esinin alt覺nda kalmas覺 durumunda, proje i癟in tahsis edilen 繹denek valilik SODES hesab覺na aktar覺l覺r.

(7) Proje y羹r羹t羹c羹s羹; ilgili b羹t癟e kaleminin toplam tutar覺n覺 deitirmeyen birim fiyat覺 ve miktar deiikliklerini, proje koordinat繹r羹 ile uzman veya eitici deiikliklerini, banka hesab覺 ve iletiim bilgileri deiikliklerini valilikten izin almadan ger癟ekletirebilir. Ancak yap覺lan deiiklik en ge癟 10 g羹n i癟inde valilie bildirilir.

(8) Uygulanma olana覺 ortadan kalkan projelerin 繹denekleri valilik SODES hesab覺na aktar覺l覺r.

(9) Projelerde yap覺lacak t羹m deiiklikler SODES-B襤S arac覺l覺覺yla valilie ve Bakanl覺a 10 g羹n i癟erisinde bildirilir.

(10) Projelerde yap覺lan deiiklikler sonucunda oluan revize proje ve finansman s繹zlemesi her t羹rl羹 ilemde esas al覺n覺r.

Projelerin 襤zlenmesi ve Denetlenmesi

Madde 16 - (1) Projelerin mal簾 ve fizik簾 ger癟ekleme durumlar覺 proje y羹r羹t羹c羹leri taraf覺ndan Mart, Haziran, Eyl羹l ve Aral覺k aylar覺n覺n 15ine kadar SODES-B襤Se girilir ve valilik taraf覺ndan deerlendirilip onayland覺ktan sonra SODES-B襤S arac覺l覺覺yla Mart, Haziran, Eyl羹l ve Aral覺k aylar覺n覺n sonuna kadar Bakanl覺a bildirilir. Projelerle ilgili g繹nderilen bilgiler, fotoraf, video kayd覺 vb. g繹rsel ve sesli materyallerle desteklenir. S繹z konusu bilgiler ve materyallerin as覺llar覺 elektronik ortamda arivlenmek 羹zere valilie teslim edilir.

(2) Valilikler projeleri yerinde inceler ve s繹zlemede 繹ng繹r羹len h羹k羹mlere, takvime, g繹r羹n羹rl羹k kurallar覺na ve bu Usul ve Esaslarda yer alan dier h羹k羹mlere uyulup uyulmad覺覺n覺 denetler. S繹z konusu denetimlerde tespit edilen aksakl覺klar bir tutanaa balanarak proje y羹r羹t羹c羹s羹n羹n gerekli d羹zeltici ilemleri yapmas覺 salan覺r.

(3) Valilik, izleme ve denetleme faaliyetleri sonucunda gerekli g繹rd羹羹 takdirde projelerin durdurulmas覺, iptali, proje y羹r羹t羹c羹s羹n羹n deitirilmesi vb. tedbirleri uygular.

(4) denein amac覺 d覺覺nda kullan覺ld覺覺n覺n tespit edilmesi halinde 6183 say覺l覺 Amme Alacaklar覺n覺n Tahsil Usul羹 Hakk覺nda Kanun h羹k羹mleri uygulan覺r.

G繹r羹n羹rl羹k Kurallar覺

Madde 17 - (1) Projelerde Ek Vte belirtilen SODES G繹r羹n羹rl羹k Kurallar覺 uygulan覺r.

Proje Sonu癟lar覺n覺n Kullan覺m覺

Madde 18 (1) Proje sonucunda ortaya 癟覺kan 羹r羹nlerin m羹lkiyeti proje y羹r羹t羹c羹s羹ne aittir.

(2) Proje 癟er癟evesinde sat覺n al覺nan demirba malzemeler ve oluturulan et羹t merkezi, mesleki eitim at繹lyesi gibi tesislerin proje bitiminden sonra en az 羹癟 y覺l s羹reyle proje ama癟lar覺na uygun ekilde kullan覺lmas覺 valilik taraf覺ndan salan覺r. Bu ama癟la, valilik ile proje y羹r羹t羹c羹leri aras覺nda protokol imzalan覺r. Proje y羹r羹t羹c羹s羹n羹n istekli veya yeterli olmamas覺 halinde valilik baka kurulularla ibirliine gidebilir.

Proje Uygulamalar覺na 襤likin zel H羹k羹mler

Madde 19 - (1) 襤stihdam projelerinde, proje sonras覺nda kendi iini kurmak isteyen kursiyerler i癟in KOSGEB, Sosyal Yard覺mlama ve Dayan覺ma Vak覺flar覺 ve il 繹zel idareleri gibi giriimcilik ve mikro kredi destei veren kurulularla ortakl覺k kuranlar ile istihdam garantili olanlara 繹ncelik verilir.

(2) Mikro kredi projelerinde sadece il 繹zel idareleri proje y羹r羹t羹c羹s羹 olabilir. Bu projelerde il 繹zel idareleri sivil toplum kurulular覺 ile ortakl覺k kurabilir.

(3) Teklif edilecek istihdam projelerinde, giriimcilik ve mesleki eitim faaliyetlerine kat覺lacak kursiyerlerden baar覺l覺 bulunacak ve ilgili alanda i kurmak isteyecek en fazla 羹癟 kiiye proje kapsam覺nda ayni sermaye destei verilmesi 繹ng繹r羹lebilir. Bu tarz projelerin uygulama aamas覺nda s繹z konusu destekten yararlanacak kiilerin ve verilecek destein belirlenmesinde valiliin g繹r羹羹 al覺n覺r. Ayni sermaye destei verilen kiilerin s繹z konusu faaliyete en az iki y覺l devam etmeleri zorunludur. 襤ki y覺l i癟erisinde faaliyetin sona erdirilmesi durumunda, verilen demirba malzemeler valilie devredilir. 襤ade edilen demirba malzemeler, valilik taraf覺ndan ayn覺 s羹re ve e finansman koullar覺 癟er癟evesinde baka bir kursiyere kulland覺r覺labilir.

(4) Proje y羹r羹t羹c羹leri, proje kapsam覺nda koordinat繹rler d覺覺nda istihdam edecei kiileri 襤KURa kay覺tl覺 olan kiiler aras覺ndan belirler.

(5) Kursiyerlerin, devams覺zl覺k durumlar覺n覺n toplam eitim s羹resinin % 10unu amas覺 halinde eitim ile ilikileri ve kursiyer har癟l覺klar覺 kesilir.

(6) Mesleki eitim merkezi, sinema, k羹lt羹r merkezi, gen癟lik merkezi, tiyatro, konferans salonu gibi tesislerin oluturulmas覺na y繹nelik projelerde, projenin tamamlay覺c覺 bir par癟as覺 olarak, ilgili alanlarda kurs veya etkinlik d羹zenlenmesi zorunludur.

(7) Toplum yarar覺na 癟al覺ma programlar覺na kat覺larak ge癟ici istihdam覺 salanacak kiilerin Sosyal Yard覺mlama ve Dayan覺ma Vak覺flar覺ndan yard覺m alan kiilerden se癟ilmesi zorunludur.

(8) Toplum yarar覺na 癟al覺ma programlar覺; aa癟land覺rma, yal覺 ve hasta bak覺m覺, okullar覺n boya/ badana ilerinin yap覺lmas覺 ile yoksullar覺n evlerinin onar覺m覺 faaliyetlerini kapsar.

(9) Baka bir finansman kayna覺ndan desteklenen projeler SODESten desteklenemez.

NC BLM: Son H羹k羹mler

Y羹r羹rl羹k

Madde 20 - (1) Bu Usul ve Esaslar yay覺m覺 tarihinde y羹r羹rl羹e girer.

Y羹r羹tme

Madde 21 - (1) Bu Usul ve Esaslardaki h羹k羹mleri Kalk覺nma Bakan覺 y羹r羹t羹r.

MF襤B PROJELER襤M襤Z

MERKEZ襤 F襤NANS VE 襤HALE B襤R襤M襤 (MF襤B) PROJELER襤M襤Z

SIRA NO

PROJEN襤N ADI

PROJEN襤N AMACI

PROJEN襤N SONULARI

SRES襤/YILI BTES襤

1

Erken ocukluk Eitimi ile G繹rme Engelinin Sosyal Dezavantajlar覺n覺n nlenmesi Projesi

K覺z Meslek Lisesi b羹nyesinde g繹rme engellilere 繹zel bir anas覺n覺f覺n覺n kurulmas覺 ve g繹rme engellilerin okul繹ncesi eitiminde 癟al覺acak 10 yard覺mc覺 personelin kursa al覺nmas覺.

G繹rme engelliler i癟in gerekli materyallerin yer ald覺覺 anas覺n覺f覺nda 繹ng繹r羹len ya aral覺覺ndaki bireyler eitime al覺nd覺. Ebeveynleri bilgilendirildi ve bu 癟al覺ma alan覺na yard覺mc覺 eleman yetitirildi.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S繹zleme Y覺l覺: 2010

76.000 Avro

2

Ellerimizdeki Kalemlerle Biz de Var覺z Yar覺nlar 襤癟in

Projesi

Bu proje ile ilk繹retim mezunu olup orta繹retime devam etmemi 40 k覺z 癟ocuunun A癟覺k繹retim Lisesine kayd覺n覺n yap覺larak okullama oran覺n覺n art覺r覺lmas覺 ama癟lanm覺t覺r. Ayr覺ca ailelere y繹nelik d羹zenlenecek rehberlik ve seminer 癟al覺malar覺yla k覺zlar覺n okullamas覺 konusunda bilin癟lendirme faaliyetleri ger癟ekletirilmeye 癟al覺覺lacakt覺r.

Belirlenen kriterlere uygun k覺z 癟ocuklar覺n覺n A癟覺k繹retim Lisesine kayd覺 yap覺ld覺. ng繹r羹len eitim faaliyetine ve etkinliklere proje 癟er癟evesinde devam edilmektedir.

Proje S羹resi: 11 Ay

S繹zleme Y覺l覺: 2010

90.000 Avro

3

Web Programc覺l覺-覺nda Uzman Personelin Yetitirilmesi Projesi

襤-KURa kay覺tl覺 60 gencin biliim teknolojileri alan覺nda kursa al覺narak meslek sahibi olmalar覺 salanacak, kursun bitiminden sonra kursiyerlere iba覺 deneyimi kazand覺rmak amac覺yla belirlenen i yerlerine yerletirilecekler ve beceri eitimi alacaklard覺r.

Farkl覺 gurup ve programlara al覺nan kursiyerlerin eitim ve staj faaliyetleri devam etmektedir.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S繹zleme Y覺l覺: 2010

231.000 Avro

HAYAT BOYU RENME PROJELER襤

ULUSAL AJANS (HAYAT BOYU RENME PROJELER襤 )

SIRA NO

PROJEN襤N ADI

PROJEN襤N AMACI

PROJEN襤N SONULARI

PROJEN襤N SRES襤

YILI BTES襤

1

Tekstil Konfeksiyon Sekt繹r羹nde Deneyim Kazan覺m覺 Projesi

Y繹remizde ve 羹lkemizdeki tekstil sekt繹r羹n羹n Avrupadaki sekt繹rle kar覺lat覺r覺lmas覺 ve iyi 繹rneklerin 羹lkemize transferini salamak.

ek Cumhuriyeti ve Avusturyaya 24 繹renci ve 4 繹retmen kat覺l覺mc覺 olarak yer ald覺.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S羹resi: 2 Hafta

Y覺l覺: 2010

46.154 Avro

2

Acil Vakalarda Yeni M羹dahale Y繹ntemleri

Projesi

Almanyadaki hastanelerde acil vakalar konusunda uygulanan yeni m羹dahale y繹ntemleri konusunda staj eitimi almak ve bunu yayg覺nlat覺rmaya 癟al覺mak.

Proje kapsam覺nda Almanyaya 14 繹renci, 3 繹retmen, 1 hemire gitti, ve 繹rencilerin hastanelerde 1 ayl覺k staj eitimi almalar覺 saland覺.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S羹resi: 4 Hafta

Y覺l覺: 2010

31.936 Avro

3

Yiyecek, 襤癟ecek Hizmetleri Alan覺nda 覺rak, Kalfa ve Ustalar覺n Mesleki Eitim ve Staj Koullar覺n覺n 襤ncelenmesi ve Yeniliklerin lkemize Transferi

Projesi

Proje konusunda Almanyada gerekli arat覺rmalar yapmak ve elde edilen bilgi ve yeniliklerin yayg覺nlat覺r覺lmas覺n覺 salamak.

Almanyaya bu sekt繹rde faaliyet g繹steren kurumlar覺 yerinde incelemek 羹zere 10 kat覺l覺mc覺 yer ald覺. G繹r羹len yeniliklerin kurumda ve ilimizde yayg覺nlat覺r覺lmas覺 faaliyetleri ger癟ekletirildi.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S羹resi: 2 Hafta

Y覺l覺: 2010

15.330 Avro

4

Gen癟ten Avrupaya Alt覺n Bilezik Almaya Gidiyorum-Meslek Ediniyorum

Projesi

Avrupa Birlii 羹yesi olan Almanya, Polonya ve Slovakyaya Mesleki Eitimde yeni gelimeleri yerinde g繹rmek ve ilimize transferi amac覺yla toplam 67 kii ile incelmelerde bulunmak.

lkelere g繹re oluturulan 3 gurup, her 羹lkede 1 hafta kalmak kouluyla 繹ng繹r羹len arat覺rma ve incelemelerde bulundu.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S羹resi: 3 Hafta

Y覺l覺: 2010

117.546 Avro

5

Engellilere Y繹nelik Mesleki Eitim Uygulamalar覺n覺n 襤ncelenmesi

Projesi

Almanyada engellilerin eitim g繹rd羹羹 kurumlar覺
incelemek ve eitim sistemindeki farkl覺 uygulamalar覺 yerinde g繹rmek ve bunu ilimizdeki eitim sisteminde kullanmak.

11 kiinin (7 繹retmen ve 5 dernek 羹yesi) kat覺l覺m覺yla ger癟ekleen proje uygulamas覺yla, Almanyadaki okullar gezildi ve hedeflenen bilgiler al覺narak yayg覺nlat覺r覺lmas覺 saland覺.

Proje S羹resi: 1 Y覺l

S羹resi: 2 Hafta

Y覺l覺: 2010

15.530 Avro

6

Comenius Regio Fonksiyonel Okur Yazarl覺k

Projesi

Aktif renme Y繹ntemlerinin Entegrasyonuyla Fonksiyonel Okuryazarl覺覺n Artt覺r覺lmas覺

Yerel ortak okullardan hareketle eitimde biliim teknolojilerinden ve aktif 繹renme y繹ntemlerinden faydalan覺larak 繹renci baar覺s覺n覺n artt覺r覺lmas覺 ama癟lanm覺t覺r. PROJE DEVAM ETMEKTED襤R

Proje S羹resi 2 Y覺l

S羹resi :2 Y覺l

Y覺l覺 2011

37266.0

AVRO